logo EU a MMR 

 

 

 

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463

Popis projektu:

Obsahem projektu je vybudování nového Centra duševního zdraví RIAPS Trutnov (CDZ), které bude splňovat Standardy péče poskytované v CDZ a svojí činností bude přispívat k naplnění cílů Strategie reformy psychiatrické péče a praktické realizaci možnosti deinstitucionalizace psychiatrické péče. Odpovídající prostory pro poskytování služeb nového CDZ budou získány rekonstrukcí a vybavením budovy – Na Nivách 57, Trutnov, která se nachází v blízkosti budovy RIAPS Trutnov (středisko SOL TU). Součástí plánovaných služeb nového CDZ jsou i služby terénní (mobilní), pro které budou v rámci projektu pořízeny nezbytné investice – dopravní prostředky a vybavení pracovníků terénních služeb (mobilních týmů).

Cíl projektu:

Cílem projektu je získat odpovídající prostory pro poskytování služeb CDZ, a to rekonstrukcí a vybavením budovy – Na Nivách 57, Trutnov, které budou splňovat Standardy péče poskytované v CDZ a umožní rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb. Zajištění nových prostor pro CDZ je zcela nezbytné, protože stávající prostory RIAPS Trutnov již svou kapacitou nedostačují poptávce po současných službách a nemohou poskytnout prostorové zázemí nově vznikajícím službám. Součástí poskytovaných služeb jsou i služby terénní (mobilní).

Dílčí cíle:

1.vybudování nových prostor (pro mobilní služby, krizové služby, ambulantní služby a společné zázemí);

2.vybavení nových prostor (nábytek, PC, elektrotechnika a audiotechnika, vybavení dílen, vybavení pracoviště pro nácvik vedení domácnosti);

3.vybavení mobilních (terénních) služeb (auto, elektronika, zdravotnické potřeby).

Výsledky projektu: 

Realizovaný projekt přispěje k deinstitucionalizaci psychiatrické péče v regionu a širším okolí, ke zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování, a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti.

Realizace projektu a především následná provozní fáze projektu bude znamenat vyšší míru poskytování služeb v přirozeném prostředí nemocných, terénních služeb (zvýšení kapacity terénní formy sociální rehabilitace, novou službu v podobě terénní formy psychiatrické rehabilitace, novou službu v podobě mobilních týmů, tj. tím i včasnou intervenci v prostředí pacientů), nárůst kapacity, časové dotace a rozšíření spektra ambulantních služeb (krizové služby, rozšíření kapacity a dotace sociální rehabilitace, vznik specializované ambulance, vznik denního stacionáře s PT programem). Projekt umožní také potřebnou, koordinovanou a efektivní spolupráci mezi zdravotními, sociálními a dalšími službami ve prospěch nemocného. To by mělo vést ke zdravotní a sociální stabilizaci nemocných, prevenci či řešení sociálního vyloučení duševně nemocných, zvyšování míry sociální integrace, zvýšení kvality jejich života, postupné změně postoje společnosti k duševně nemocným.

Výstupy projektu budou primárně určeny osobám s duševními nemocemi a poruchami a jejich rodinám, sekundárně pak i dalším cílovým skupinám.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.