Působíme v oblasti podpory dostupného bydlení, sociálního podnikání a zaměstnanosti v Královéhradeckém kraji. Jsme konzultačním místem a spolupracujeme s partnery v rámci Platformy dostupného bydlení v KHK. Regionální centrum podpory sociálního podnikání KHK se zaměřuje na rozvoj této oblasti v kraji. Zároveň jsme signatářem a plníme roli sekretariátu Paktu zaměstnanosti KHK. 

Naše aktivity: 

Zaměstnanost 

 • Vytváření podmínek pro vznik pracovních příležitostí, odstraňování regionálních i oborových disparit na trhu práce 
 • Analýza problémů, představ a cílů regionálních aktérů v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a ekonomického rozvoje  
 • Příprava společné strategie zaměstnanosti a její prosazování prostřednictvím systémových doporučení a koordinovaných aktivit  
 • Realizace strategie prostřednictvím programů a plánů, synergicky fungujících projektů a aktivit partnerů  

Dostupné bydlení  

 • Propojování a síťování aktérů, koordinace aktivit  
 • Mapování potřeb, konzultační a metodická činnost 
 • Předávání informací a zkušeností, sdílení dobré praxe 
 • Organizace tematických workshopů a konferencí 

Sociální podnikání 

 • Individuální konzultace a poradenství 
 • Vzdělávání a exkurze, veletrhy a semináře 
 • Inkubátor sociálních podniků v kraji  
 • Popularizace sociálního podnikání 

www.zamestnanyregion.cz 

Reference