IROP_CZ

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0001657

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace II/286. Úsek začíná v intravilánu obce Jičín v místě křížení okružní křižovatkou s komunikací s II/502 na ulici Revoluční a vede severním směrem z města přes obce Valdice a Železnice na hranici okresu. Hodnota indikátoru – rekonstruované silnice v rámci projektu je cca 5,590 Km.  

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/286 (a v místě křížení také II/502) v trase dlouhé cca 5,800 km a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.