IROP_CZ

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003138

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/303. Stavba je převážně vedena v intravilánu obce Pěkov. Začátek úseku se nachází za křižovatkou silnice II/303 a silnice III/30322 v km 19,480, konec úseku nad příčným propustkem v km 22,040. Celková délka rekonstruovaného úseku je 2,56 km.

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/303 v délce cca 2,560 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.