IROP_CZ

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000047

Popis projektu:

Projekt řeší rekonstrukci komunikace II/308 ve dvou úsecích (stavbách). Stavba 1 v úseku Černilov – Libřice zahrnuje extravilánovou část komunikace. Stavba 2 Libřice – hranice okresu RK zahrnuje intravilánovou i extravilánovou část komunikace. Celková délka rekonstruované komunikace je 3,888 km.

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.  

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace v délce 3,888 km včetně odstranění nebezpečného výškového oblouku a úpravy úhlu křížení v zájmovém prostoru křižovatky s III/2992 (na Výravu) a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.