evropska dotace

evropska dotace

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003143

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/320. Úsek začíná v intravilánu obce Voděrady v křižovatce komunikací II/320 a III/3204 a vede jižním směrem z města přes obce Uhřínovice a Lično ke křižovatce komunikací II/320 a III/32011 na Třebešov. Celková délka rekonstruovaného úseku je cca 6,360 km.

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je zejména rekonstruovaná komunikace II/320 v délce cca 6,360 km, oprava zárubní zdi ve Voděradech, oprava mostu ev. č. 320-005 v km 11,857, zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.