IROP_CZ

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003190

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/567. Stavba je převážně vedena v extravilánu. Začátek úseku se nachází za křižovatkou silnice II/567 a silnice III/5672 v km 5,996 ZÚ SO 103 Zbečník – průtah. Celková délka rekonstruovaného úseku je cca 1,777 km. 

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/567 v délce cca 1,777 km, úprava nevyhovující křižovatky s III/5672 vč. realizace ostrůvku, zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Líbí se Vám naše projekt? Podělte se s ostatními.