Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), zveřejňuje příspěvková organizace výroční zprávu za rok 2017 o své činnosti v poskytování informací podle citovaného zákona.

Poskytované informace za rok 2017
počet podaných žádostí o informace 0
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení /
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona /