A) Informace, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci Požadavek/podmínka Způsob zohlednění Požadavky z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

B) Informace, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud byla koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje je zaměřena na území Královéhradeckého kraje, nejsou předpokládány žádné přeshraniční vlivy koncepce na životní prostředí. Koncepce proto nebyla předmětem mezistátního posuzování.

C) Odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách Při přípravě koncepce byly zvažovány tři základní varianty. Podrobně jsou informace týkající se výběru výsledné varianty popsány v samotné Energetické koncepci, zde uvádíme pouze souhrn. Při formulaci jednotlivých variant se vycházelo ze strategických cílů kraje.

D) Informaci o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí Koncepce byla zpracovávána společností ENERGO-ENVI, s.r.o. a ve spolupráci s příslušnými odbory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a organizací Centrum investic, rozvoje a inovací. Příslušné odbory se ke koncepci vyjadřovaly, dále probíhala osobní projednání s odborem územního plánování a stavebního řádu. Projednání a připomínkování koncepce proběhlo v rámci Krajské energetické skupiny, jejímiž členy jsou radní KHK, předseda výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, úředníci krajského úřadu, zástupci relevantních organizací (např. ČEZ, Elektrárna Opatovice a.s. atd.). Závěry byly prezentovány během zasedání KES. Veřejnost měla možnost se zapojit do projednávání koncepce v rámci Zjišťovacího řízení. Oznámení koncepce ve smyslu § 10 c) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo příslušnému úřadu předloženo předkladatelem koncepce dne 14. 5. 2018. Oznámení bylo v souladu s požadavkem odstavce 2, § 10 c) citovaného zákona příslušným úřadem zveřejněno a zasláno dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům. Zjišťovací řízení bylo zahájeno výše uvedeným oznámením dne 23. 5. 2018. Na základě vyjádření doručených k Oznámení byl Krajským úřadem Královéhradeckého kraje vydán 20. 6. 2018 Závěr zjišťovacího řízení, který mimo jiné stanovil obsah a rozsah Vyhodnocení v rozsahu základních zákonných požadavků, daných § 2 a 10 b) a přílohou č. 9 zákona. V souladu s požadavky zákona byl tento dokument zveřejněn. Veřejnost měla možnost se vyjádřit také ke zveřejněnému návrhu koncepce a jejímu Vyhodnocení, v rámci veřejného projednání, respektive do 5 dnů po jeho skončení. Veškeré dokumenty byly zveřejněny v i informačním systému SEA.

E) Informaci o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h. Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví vyplývá z § 10 h) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje _verze2019-07-03 (kr-kralovehradecky.cz)