Informaci o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h.

Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví vyplývá z § 10 h) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Monitoring vlivů koncepce na životní prostředí v dotčeném území bude sledován s pomocí monitorovacích indikátorů uvedených v kapitole 9 vyhodnocení SEA. Doporučená varianta podrobněji rozpracovává předpoklad energetické bilance v roce 2043 oproti současnému stavu. Tento předpoklad energetické bilance lze brát současně jako přehled ukazatelů a jejich očekávaných hodnot, podle kterých lze hodnotit směřování koncepce. Dalšími ukazateli jsou: – Využití ekonomicky efektivního potenciálu OZE – Využití ekonomicky efektivního potenciálu úspor – Spotřeba elektrické energie (TJ/rok) – Spotřeba zemního plynu [TJ/rok] – Emise CO2 [TJ/rok] Tyto ukazatele mají dostatečný rozsah a mohou napomáhat měřit/zjišťovat, jak je naplňování koncepce, respektive cílů a opatření v ní uvedených, úspěšné. Většinou se jedná o indikátory výsledkové nebo kontextové. Indikátory jsou základním přehledem konkrétních parametrů v území, které mají být v daném časovém horizontu dosaženy. Některé z těchto indikátorů mají vztah i k oblasti životního prostředí a mohou tedy napomoci i při monitorování vlivů předkládané koncepce na životní prostředí.

V rámci Vyhodnocení vlivů na životní prostředí bylo navrženo také sledování těchto indikátorů:

  • Emise látek znečišťujících ovzduší: zejména TZL, NOx, B(a)P
  • Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší pro hlavní znečišťující látky – PM10, PM2,5, benzo(a)pyren, NOx
  • Množství odpadů ukládaných na skládky a množství odpadů energeticky využívaných. Pokud bude zjištěno, že provádění Koncepce má nepředvídané významné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, bude zajištěno přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, informování příslušného úřadu a dotčených orgánů a současně bude rozhodnuto o změně Koncepce. Návrh doporučených monitorovacích indikátorů je uveden v kap. 9 Vyhodnocení.