Základními pilíři fungujícího systému energetického managementu jsou lidé, systémy a technologie. Projekt Královéhradeckého kraje s názvem Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji je zaměřen na další rozvoj zavedeného a certifikovaného systému.
Cílem projektu je rozvoj stávajícího systému hospodaření s energií dle požadavků normy ISO 50001:2018 (ČSN EN ISO 50001:2019), odstranění slabých míst současného systému sběru dat spotřeb energií, získání efektivního nástroje pro sledování spotřeb energií a plánování cílů, zefektivnění práce krajského týmu energetického managementu (dále také „EnMS“) a odpovědných osob v organizacích, zefektivnění a zkvalitnění vyhodnocování spotřeb energií s dopadem na plánování a neustálé zlepšování (snižování) spotřeb energií.

Klíčové aktivity projektu rozvoje stávajícího systému jsou následující:

  1. Systém evidence spotřeb – vznikne nový evidenční systém, který bude nejen uživatelsky příjemnější, ale zejména bude umožňovat provádět přesnější porovnání energetické hospodárnosti jednotlivých budov pomocí koeficientu energetické hospodárnosti EnPI v závislosti na zvolených energetických faktorech.Systém bude současně nástrojem k vyhodnocení energetického managementu zvoleného období (1 rok) a k nastavení cílů na nové období. Součástí systému evidence spotřeb bude kalendář revizí se základním přehledem zákonem daných lhůt pro provádění kontrol a revizí na zařízeních, která mají souvislost s energiemi.
  2.  Dálkové odečty spotřeb energií – bude k dispozici efektivní nástroj pro on-line sledování spotřeb, zvýší se kvalita dat spotřeb energií a usnadní se jejich analýza, protože umožní podrobně zkoumat spotřebu a současně shromažďovat data z odečtů. Dálkový odečet bude zaveden pro tyto druhy energie – elektřina, plyn, voda a teplo. Jedná se o více než tisíc měřidel.
  3. Vytvoření e-learningového vzdělávacího modulu – pro zajištění průběžného vzdělávání všech členů týmu EnMS bude vytvořen nástroj, který usnadní splnění povinnosti dle ISO 50001, kterou je minimálně jednou ročně proškolit všechny členy týmu EnMS, což je v případě Královéhradeckého kraje přes dvě stě osob. Systému bude mít edukační a testovou část, dále bude nabízet členům týmu různé vzdělávací školení nebo účast na oborových seminářích či veletrzích.
  4.  Desatero energetického manažera – nad rámec povinných dokumentů bude zpracován manuál základních informací o systému EnMS pro rychlou orientaci v povinnostech energetického manažera organizace. Informační brožura, která obsahuje základní informace pro energetické manažery je k dispozici ke stažení zde.