V rámci neinvestičních projektů se Centrum investic, rozvoje a inovací zabývá následujícími oblastmi:

Oblast Popis
Zaměstnanost Podpora uplatnění na trhu práce pro všechny uchazeče o zaměstnání, kteří mají problém práci najít nebo si ji udržet
Sociální začleňování
– poskytování služeb
Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb
Sociální začleňování
– rozvoj služeb
Zvyšování kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních a zdravotních služeb
Veřejná správa Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže