Na svém jednání Rada Královéhradeckého kraje odsouhlasila realizaci záměru Vrbenského kasáren.

Objekt Vrbenského kasáren je dlouhodobě nevyužívaný chátrající vojenský objekt v centru města Hradec Králové. Rekonstrukce a přístavba objektu Vrbenského kasáren vyřeší synergicky několik problémů. Na jedné straně pokračující devastace objektu a nutnost řešit tento zanedbaný brownfield v centru města Hradec Králové, na druhé straně nedostatečné prostory pro činnost Muzea východních Čech v Hradci Králové (dále také „Muzeum“), a to jak pro odbornou práci, tak pro prezentaci sbírkových předmětů. Muzeum je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje, jedná se o největší krajské muzeum, které hospodaří se sbírkami Královéhradeckého kraje čítajícími v archeologických, přírodovědeckých a historických sbírkách přibližně 3 mil. sbírkových předmětů. To jsou základní problémy, které budou realizací záměru vyřešeny a současně také přinesou zlepšení městského prostředí v areálu Gayerových kasáren. „Jsem ráda, že tento záměr, který provázím od jeho počátku přes více něž deset let, míří k realizaci. Nejen že umožní vznik nové a jedné z největších přírodovědeckých expozic v ČR a také nové archeologické expozice, ale vytvoří i prostory pro zázemí a rozvoj činnosti nového Centra kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje a Digitalizačního centra pro muzejnictví, která budou v rámci své činnosti také podporovat rozvoj dalších muzeí“, vysvětlila Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje.

Původním vlastníkem objektu Vrbenského kasáren bylo Statutární město Hradec Králové, které však pro objekt tohoto rozsahu nenašlo vhodné využití. V roce 2015 tak padlo první rozhodnutí Královéhradeckého kraje o zahájení stavebně technické přípravy tohoto záměru za účelem adaptace objektu pro potřeby Muzea. „Stavebně technická příprava tohoto záměru byla náročná tím, že se objekt nachází v památkové zóně, a bylo tedy nutné hledat optimální řešení, které by pokrylo potřeby Muzea, dosáhlo určitého energetického standardu a zároveň respektovalo požadavky památkové péče. Nejvíce náročná byla projektová příprava fasády objektu, intenzivně jsme v rámci přípravy spolupracovali s památkáři na výběru nejvhodnějšího postupu realizace fasády, který se také několikrát ověřoval prostřednictvím vzorkování“, řekl Pavel Bulíček, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje. Se zahájením technické přípravy dostalo oddělení projektového řízení Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI) bojový úkol hledat vhodný dotační zdroj, který by pomohl se spolufinancováním záměru.

Současně s rozhodnutím o zahájení přípravy rekonstrukce Vrbenského kasáren kraj také rozhodl o rekonstrukci sousedního objektu Gayerových kasáren, který Muzeum dlouhodobě užívá jako prostory depozitární, tj. pro uložení a odbornou práci se sbírkovými předměty. CIRI v rámci tohoto záměru zadministrovalo pro kraj žádost o podporu a následnou realizaci dotačního projektu z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 (IROP). Projekt byl úspěšně zrealizován v letech 2019-2021. Celkové náklady na rekonstrukci objektu, přístavbu a vybavení objektu moderními úložnými regálovými systémy se vyšplhaly na 310 mil. Kč, přičemž z IROP se podařilo na tyto aktivity získat evropskou dotaci ve výši přesahující 211 mil. Kč.

Po rozpracování prvních technických podkladů a finančních odhadů k záměru Vrbenského kasáren bylo zřejmé, že finanční náročnost tohoto záměru výrazně překročí zkušenost z rekonstrukce Gayerových kasáren a bude nad možnosti aktuálně vypisovaných dotačních titulů. Ačkoliv jsou oba sousedící objekty hmotově totožné, tak stav zchátralého nevyužívaného objektu Vrbenského kasáren vyžaduje podstatně náročnější úpravy, než u objektu Gayerových kasáren, který byl až do rekonstrukce využíván a v rámci možností udržován. Proto se začalo připravovat ojedinělé vícezdrojové financování projektu s použitím více než jednoho dotačního titulu. „Při nastavování vícezdrojového modelu bylo nejsložitější najít vhodné dotační zdroje v rámci kterých bude možné spolufinancovat různé části záměru Vrbenského kasáren v samostatných dotačních projektech, a současně aby dotační podmínky jednotlivých dotačních projektů nebyly vzájemně v rozporu“ řekla Lenka Bacovská, zástupkyně ředitelky CIRI. Výsledkem dotační přípravy jsou čtyři dotační projekty pro záměr Vrbenského kasáren, které úspěšně prošly hodnocením a jsou schváleny k poskytnutí dotace v celkové výši přesahující 500 mil. Kč. Prostřednictvím těchto dotačních projektů bude s věcnou a časovou návazností čerpána dotace na stavební práce (rekonstrukce stávajícího objektu a přístavbu), na vybavení Centra kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje a na vybudování přírodovědecké a archeologické expozice. Dva z projektů budou čerpat prostředky z Národního plánu obnovy (podpora energeticky účinné revitalizace brownfieldů a rozvoj velkých kulturně kreativních center) a dva projekty budou čerpat podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021+ (podpora muzeí a podpora muzeí v rámci ITI).

Zrekonstruovaný objekt Gayerových kasáren

Vrbenského kasárna – stávající stav

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Záznam z konference o digitalizaci kulturního a přírodního dědictví

  Záznam z konference o digitalizaci kulturního a přírodního dědictví

  Tento týden se v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje konala konference zaměřená na digitalizaci kulturního a přírodního dědictví, pořádaná pod hlavičkou EDIH Northeast.

  11. 4. 2024

 • Rada Královéhradeckého kraje schválila realizaci záměru Vrbenského kasáren

  Rada Královéhradeckého kraje schválila realizaci záměru Vrbenského kasáren

  Na svém jednání Rada Královéhradeckého kraje odsouhlasila realizaci záměru Vrbenského kasáren.

  26. 3. 2024

 • Druhý Digi brunch: Přínosy analýzy dat pro rozvoj firem

  Druhý Digi brunch: Přínosy analýzy dat pro rozvoj firem

  Tento týden se uskutečnilo již druhé setkání ze série Digi brunchů, které pořádá Centrum investic, rozvoje a inovací pod hlavičkou Evropského digitálního inovačního hubu pro Liberecký a Královéhradecký kraj EDIH Northeast. Akce věnovaná přínosům analýzy dat poskytla účastníkům cenné poznatky a inspiraci k efektivnějšímu využívání datových zdrojů pro rozvoj podnikání.

  22. 3. 2024

 • Kulatý stůl na téma Digitalizace úřadu

  Kulatý stůl na téma Digitalizace úřadu

  Ve čtvrtek 29. února se na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje konal kulatý stůl zaměřený na téma digitalizace veřejné správy. Toto networkingové setkání, kterého se účastnili zástupci obcí, měst a přidružených organizací, poskytlo prostor pro diskusi a sdílení informací o aktuálních trendech v oblasti digitalizace. Organizátory setkání byla Oddělení inovací a rozvoje CIRI, která tuto událost realizovala v rámci projektu EDIH Northeast společně s CzechInvestem.

  5. 3. 2024