Vedení Královéhradeckého kraje se pro systematické hospodaření s energiemi rozhodlo v roce 2016, přípravou potřebné dokumentace, nastavením systému a zajištěním certifikačního procesu pověřilo CIRI.

V roce 2017 probíhala příprava dokumentace a nastavení systému a v roce 2018 proběhl první certifikační proces. Královéhradecký kraj a jeho organizace získaly certifikát platný do roku 2021, kdy proběhla tzv. recertifikace a kraj a jeho organizace získaly certifikát do roku 2024 včetně.
Do systému energetického managementu (dále také „EnMS“) je aktuálně zapojeno 100 organizací napříč všemi odvětvími, tedy ze školství, zdravotnictví, sociální oblasti, kultury a správy majetku.

Tým EnMS je jmenován Radou Královéhradeckého kraje a je složen z Představitele vedení kraje, který je zodpovědný za oblast energetiky, energetika kraje, interního auditora, konzultantů pro energetiku, představitelů vedení organizace a energetických manažerů organizací, jedná se o více než 200 osob. Přičemž interní auditor a konzultanti pro energetiku jsou jmenování z řad zaměstnanců CIRI.

Základním strategickým dokumentem celého systému EnMS je Směrnice č. 27 Královéhradeckého kraje upravující Systém managementu hospodaření s energií v organizacích Královéhradeckého kraje. Směrnice definuje systém managementu hospodaření s energií, popisuje činnosti, které jsou v rámci systému prováděny, v jakém časovém horizontu a dále stanovuje odpovědnost členů týmu EnMS.

Základní přínosy zavedení EnMS dle ISO 50001 jsou následující:

  • neustálé zlepšování využívání energií a snižování nákladů

  • definování současného stavu využití energie, stanovení cílů a způsobů jejich dosažení

  • možnost objektivního posouzení a stanovení priorit úsporných opatření (plánování investic)
  • vytvoření transparentních postupů při řízení energetických zdrojů
  • pravidelná evidence spotřeb energií, monitoring, možnost reakce na výkyvové stavy
  • snížení uhlíkové stopy a emisí, atd.

Jako jakýkoliv jiný systém i systém energetického managementu je založen na plánování, realizaci, ověření a následném zavedení změn. Tým EnMS se snaží nastavený systém energetického managementu neustále zlepšovat, k tomu pomohou výstupy projektu Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji,  který je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost.